Do you want to translate the website to English?

Anvandarvillkor

1. Allmänna villkor för användning av webbsidan

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till bernette.com webbsida. För att hela tiden kunna hålla vår webbplats attraktiv, informativ och säker för alla användare har vi ställt upp några grundregler. Du som besökare på våra webbsidor bör läsa följande juridiska information noggrant. I och med åtkomst och användning av denna webbsida förklarar du dig införstådd med föreliggande användarvillkor. Om du inte är införstådd med användarvillkoren ska du avstå från att besöka webbsidan.
Firman som driver denna webbplats och utgivare av dessa användarvillkor är BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Schweiz ("BERNINA", "berntte", "vi", "oss", "vår"). (se Impressum)

Webbsidans användarvillkor och bestämmelserna för dataskydd anpassas, kompletteras och ändras ibland. Varje gång man öppnar eller besöker webbsidan gäller den aktuella version som kan hämtas. Besök gärna denna sida vid varje besök så att du kan se de senaste användarvillkoren.

2. Upphovsrätt och märkesskydd

BERNINA International AG äger rättigheterna till registrerade varumärken, märkesnamnen BERNINA, bernette och logotyperna (ord/bild-logotyper) som visas nedan, samt andra registrerade och oregistrerade varumärken.

Varumärkena får endast användas av BERNINA samt BERNINA- och bernette-partner och licenstagare, till vilka BERNINA har gett uttryckligt skriftligt godkännande att använda logotypen. All annan användning av märkesnamnen BERNINA eller bernette är förbjuden.

Även användningen av BERNINA- eller bernette-produktbilder är reserverad för våra partner och licenstagare, vilka vi har givit uttryckligt skriftligt tillstånd att använda produktbilderna. All annan användning av BERNINA- eller bernette-produktbilder är förbjuden.

De texter, bilder, fotografier och designer som återfinns på våra webbsidor är skyddade enligt lag. Om inget annat anges omfattas de av upphovsrätt, varumärkesskydd eller andra rättigheter tillhörande BERNINA International AG eller dess dotterbolag, anslutna företag eller licensgivare. Inga rättigheter överförs till dig till följd av nedladdning, kopiering, översättning eller bearbetning av sådant innehåll i annan media, t.ex. på din egen webbsida, i sociala medier, på plattformar för försäljning eller byte eller i en databas.

Innehållet på våra webbsidor är endast fritt användbart för syften relaterade till internetsurfning. Om innehåll, delvis eller i sin helhet, återges i någon form - elektroniskt eller skriftligt - för personligt och icke-kommersiellt bruk, måste källan uttryckligen anges och alla befintliga instruktioner gällande upphovsrätt och annan äganderätt måste respekteras.

Annan användning, återgivning, imitation osv. av vår närvaro på internet - inklusive i utdrag - för kommersiellt eller icke-personligt bruk är endast tillåten efter föregående skriftligt godkännande från BERNINA International AG.

3. Inget ansvar för tredje mans webbsidor

bernette.com webbutbud innehåller även länkar ("hyperlänkar") till webbsidor på internet som skapas och underhålls av tredje man. BERNINA har inget inflytande på dessa webberbjudanden från tredje man och kan därför inte heller känna till innehållet i dessa webberbjudanden i detalj.

Hyperlänkarna på webbsidan har uteslutande till syfte att underlätta navigationen för användaren på bernette webbplats. BERNINA förmedlar genom integreringen av hyperlänkar endast åtkomsten till dessa webberbjudanden och övertar inte något ansvar för innehållet på dessa webbsidor. I synnerhet gör BERNINA inte innehållet på de webbsidor som kan nås via hyperlänk till sitt eget. Endast ägarna till de länkade webbsidorna är ansvariga för innehållet på dessa sidor och för de produkter, som eventuellt erbjuds där, och beställning av dessa.
I synnerhet bär BERNINA inget ansvar för kränkning av upphovs- och märkesrättigheter samt för personuppgiftsskydd genom innehåll på dessa webbsidor.

4. Webbsidans syfte och innehåll – inga ebjudanden

Webbplatsen innehåller allmän information, reklaminnehåll och beskrivningar av BERNINA-produkterna. Dessa uppgifter och avbildningar utgör exempel på det omfattande BERNINA-produktutbudet, men de ger inga produkt- eller serviceerbjudanden, bindande anbud eller inbjudan till att lämna in anbud från BERNINA, BERNINAs gruppbolag eller återförsäljare. Om det finns en webbshop är inte några e-handelserbjudanden bindande.
BERNINA övertar ingen garanti för att samtliga produkter, som anges på webbplatsen, även finns tillgängliga i ditt land. Nämnda tillbehör är delvis valfria, beroende på land. Din BERNINA-återförsäljare kan ge dig en exakt överblick över vilka BERNINA-produkter som finns i ditt land.

5. Ingen försäkran

BERNINA vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen på denna webbsida är exakt. Det är dock inte möjligt för BERNINA att garantera dess aktualitet, fullständighet och korrekta uppgifter, eller funktionalitet, länkar och innehåll.


6. Ansvarsbegränsning och -frihet

All tillhandahållen information, alla sidor och funktioner på denna webbsida kan ibland eller helt och hållet ställas in av BERNINA. BERNINA är på inget sätt juridiskt ansvarig för kortare eller fullständiga avbrott eller inställningar av information, sidor eller funktioner på denna webbsida.

BERNINA utesluter, så långt det är tillåtet i lag, all garanti och allt rättsligt ansvar för sig eller för BERNINAs gruppbolag för skador, fel eller förluster, i synnerhet ersättningsanspråk från direkta eller indirekta följdskador, följdskador orsakade av tredje man, utebliven vinst, utebliven användning samt dataskador eller dataförlust som har uppstått för dig eller för tredje man i samband med denna webbsida. BERNINA ansvarar aldrig för förlust av data eller för förekomst av virus eller andra skadliga komponenter. Denna ansvarsbegränsning gäller oberoende av rättsgrund avseende ansvaret. Detta är föremål för obligatorisk lagstadgad ansvarsskyldighet, till exempel för grov vårdslöshet eller för avsiktligt uppsåt, om en kvalitetsgaranti lämnas och om brott mot en avtalsenlig skyldighet föreligger. Ansvarsbegränsningen gäller även inte vid dödsfall, kroppsskada eller skador gällande en persons hälsa.

7. Dataskydd

För oss är det viktigt att din privatsfär skyddas. Från dataskyddsbestämmelserna, som lyder under dessa användarvillkor, framgår hur vi hanterar dina uppgifter.

8. Ytterligare bestämmelser

Om enskilda bestämmelser eller delar av användarvillkoren skulle visa sig vara ogiltiga berörs inte användarvillkorens giltighet i övrigt. Dessa användarvillkor lyder under schweizisk lag, uteslutet FN-överenskommelsen om avtal inom den internationella varuhandeln (den s.k. "Wien-köprätten"). Om tillåtet i lag, är de ordinarie domstolarna i Frauenfeld, Schweiz, ansvariga för samtliga rättstvister som uppkommer från dessa användarvillkor eller användning av webbsidan, under förbehåll från BERNINA att stämma användaren på dennes boendeort.

9. Kontakt

Om du har frågor angående dessa användarvillkor, ber vi dig kontakta oss skriftligen under adressen BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Schweiz eller info@bernina.com .